Hisskalkylatorn

Kuva: Pertti Hokkanen

Hissilaskuri

Med hjälp av hisskalkylatorn kan bostadsaktiebolagens disponenter, styrelseledamöter och aktieägare beräkna på vilket sätt kostnaderna för installation av hiss i efterhand fördelas mellan aktieägarna.

Hisskalkylatorn kan användas för att beräkna fördelningen av kostnaderna för installation av hiss i efterhand, om det i trapphuset finns minst tre våningar. Kalkylatorn kan inte användas för att beräkna fördelningen av kostnaderna för underhåll eller renovering av en hiss finns från förut i huset.

För att kunna använda kalkylatorn behöver du husbolagets bolagsordning, av vilken framgår bolagets byggnader, trapphus och aktielägenheter (lägenhetsbeskrivning) samt grunden för vederlaget

Du kan mata in uppgifterna i kalkylatorn på två olika sätt: du kan antingen mata in husbolagets uppgifter i fältena eller spara uppgifterna i form av en tabell (i csv-format).

i-knapp-knapparna: Under dessa finns instruktioner för användningen av kalkylatorn.

En mer detaljerad bruksanvisning samt information om användningen av uppgifterna som matats in i kalkylatorn och begränsningen av justitieministeriets och miljöministeriets ansvar kan laddas ned och skrivas ut här.

Se också: tekniska gränssnittsbeskrivning på finska (för programvaruhus, publicerad 28.11.2012).SÄTT 1
SÄTT 2
Husbolagets uppgifter:
[i]/
[i]/

Byggnadens uppgifter:
Byggnaden skapas baserat på denna information
[i]/
[i]/
[i]/
[i]/
[i]/
Ladda upp en csv-fil:

Uppgifterna kan matas in i kalkylatorn även i form av en tabell, som är i csv-format. En csv-tabell kan skapas genom att i kalkylprogrammet välja "Spara som" och ange som filformat "csv". Till exempel i Excel heter filformatet som ska väljas "CSV (listavgränsare) (*.csv)" och i OpenOfficen Calc heter formatet "Text CSV (.csv)".

På hisskalkylatorns startsida finns en mallfil i csv-format, som kan laddas ned och användas för att mata in bostadsaktiebolagets uppgifter. Mallfilens struktur får inte ändras. Annars ger kalkylatorn inte rätt resultat. Om det finns flera byggnader ska uppgifterna sparas så att det lämnas en tom rad mellan de enskilda byggnadernas uppgifter. För att kalkylatorn ska tolka uppgifterna rätt får det inte finnas citationstecken eller semikolon i fältena.

När du har sparat filen kan husbolagets uppgifter matas in i systemet. Systemet kalkylerar resultaten på basis av uppgifterna i filen. Resultaten presenteras på kalkylatorns sista sida. Du kan också spara uppgifterna på din egen dator i csv-format.


Justitieministeriet och miljöministeriet svarar inte för eventuella fel i kostnadskalkylen och eventuella skador till följd av dessa.

Denna version av kalkylator-tillämpningen är uppdaterad 27.2.2013. Vid tekniska problem kan du kontakta: webmaster@om.fi