Undervattensnatur utanför Hangö Bild: Julia Nyström
Undervattensnatur utanför Hangö. © Bild: Julia Nyström

Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts

Pressmeddelande 5.12.2018 Miljöministeriet
Statsrådet har i dag fattat ett beslut om komplettering av nätverket Natura 2000 och uppdatering av de uppgifter om Naturaområdena som har en naturvetenskaplig karaktär. Nätverket utvidgas med områden som är värdefulla med tanke på den marina undervattensmiljön. Samtidigt kommer saimenvikaren att inkluderas i grunderna för skyddet av Naturaområdet i Puruvesi. Läs mera om pressmeddelanden

aktuellt från miljöministeriet

MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt

29.11.2018
Enligt halvtidsuppföljningen av det avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som i juni 2016 slöts mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen har regionen utvecklats i positiv riktning i fråga om såväl bostadsproduktion och planläggning som trafikprojekt.
Mera aktuellt

Aktuellt från finlands miljöcentral

pohjavedenseurantaputki 556x343px

Grundvattennivåerna låga i Sydvästra, Västra och Mellersta Finland, enstaka brunnar kan vattnet sina innan våren

28.11.2018
I Sydvästra, Västra och Mellersta Finland är det skäl att bedöma behovet av att reglera vattenbruk i privata hushåll, eftersom den torra perioden ännu pågår och grundvattenmagasinen hinner knappast inte fyllas på innan vintern. Grundvattennivåerna är osedvanligt låga med tanke på årstiden.
Mera aktuellt

aktuellt från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

ARA beslöt om reservering för investeringsunderstöd för byggande eller ombyggnad av bostäder för grupper med särskilda behov

31.1.2018
ARA har gjort understödsreserveringar för byggande eller ombyggnad av sammanlagt 943 hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. Understödsreserveringen uppgår till sammanlagt 33 miljoner euro.
Mera aktuellt

vattensituationen

Tulvakeskuksen logo
Vattensituationen och prognoser (uppdateras på finska)

 

Vattenståndet & vattenföringen och mer på finska

Hydrologiska översikter

Kilpisjärvi 20.11.2018. Kuva: Martti Salminen
Hydrologisk översikt i slutet av november 2018: Sjöisarna svaga, sparsamt med snö och vattenytorna fortfarande låga 4.12.2018
Sjöarnas isläge är fortfarande svagt eller varierande i hela landet. I södra och mellersta Finland saknas ett istäcke på många håll eller det är för svagt för att mätas. Ställvis är vattenståndet i sjöarna fortfarande lågt, liksom också grundvattennivån. Speciellt i Lappland var novembervädret milt och tillfrysningen har dragit ut på tiden jämfört med vanligt. Därtill finns det ovanligt lite snö för den här tiden, speciellt i norra Finland.
Läs mer
Hydrologiska översikter

Kundservice för miljöfrågor

Y-ASPA1.png Tel. 0295 020 901
mån.–fre. kl. 9–16 lna/mta
chat kl. 12-15

Obs.! Stängt den 5.12. kl. 11-16
kundservice.miljo(at)ntm-centralen.fi

www.ntm-centralen.fi/miljon
Kundservicecentralen handleder anhängiggörande av ärenden, ger råd om hur webbtjänsten miljo.fi fungerar samt svarar på frågor och feedback.