Lyhytosoitteet ymparisto.fi:ssä

Osalla ymparisto.fi:n sivuista on lyhyt- eli oikotieosoite. Esimerkiksi kaikilla teemasivuilla on lyhytosoite. Lyhytosoite helpottaa linkkien jakamista verkossa tai painotuotteissa. Listalta löydät kaikki sivuston lyhytosoitteet. Osoitteet ovat aakkosjärjestyksessä lyhytosoitteen mukaan. Luettelon vasemman sarakkeen teksti on linkki kyseiselle sivulle.

Alueellista ympäristötietoa

Alueellista ympäristötietoa ymparisto.fi/aluetieto
Etelä-Pohjanmaa ymparisto.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Savo ymparisto.fi/etela-savo
Häme ymparisto.fi/hame
Kaakkois-Suomi ymparisto.fi/kaakkois-suomi
Kainuu ymparisto.fi/kainuu
Keski-Suomi ymparisto.fi/keski-suomi
Lappi ymparisto.fi/lappi
Pirkanmaa ymparisto.fi/pirkanmaa
Pohjois-Karjala ymparisto.fi/pohjois-karjala
Pohjois-Pohjanmaa ymparisto.fi/pohjois-pohjanmaa
Pohjois-Savo ymparisto.fi/pohjois-savo
Uusimaa ymparisto.fi/uusimaa
Varsinais-Suomi ja Satakunta ymparisto.fi/varsinais-suomi-ja-satakunta

Asiointi ja luvat

Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat ymparisto.fi/cites
CITES: Lupamenettelyn aikataulu, lupien voimassaolo ja hinnat ymparisto.fi/cites/aikataulujahinnat
Eläimet ja CITES ymparisto.fi/cites/elaimet
Hakemuslomakkeet CITES ymparisto.fi/cites/hakemuslomakkeet
Henkilökohtaiset tavarat ja kotiesineistö ymparisto.fi/cites/henkilokohtaiset
CITES: Valaat ja hylkeet ymparisto.fi/cites/valaatjahylkeet
CITES: Suomessa metsästetyn karhun ja ilveksen lihan ja osien myynti ymparisto.fi/cites/karhujailves
Kasvit ja CITES ymparisto.fi/cites/kasvit
CITES: Kaviaari ja muut sampituotteet ovat luvanvaraisia ymparisto.fi/cites/kaviaari
Lääkevalmisteet, rohdot ja CITES ymparisto.fi/cites/laakkeet
CITES-lainsäädäntö ymparisto.fi/cites/lainsaadanto
CITES-lajiliitteet ja lajihakupalvelut ymparisto.fi/cites/lajiliitteet
CITES: Eksoottiset lemmikkieläimet ymparisto.fi/cites/lemmikit
CITES-lupamenettely ymparisto.fi/cites/lupamenettely
Tarvitsenko CITES-luvan tai EU-todistuksen? ymparisto.fi/cites/luvantarve
Matelijat, sammakkoeläimet ja CITES-luvat ymparisto.fi/cites/matelijat
CITES matkailijoille ymparisto.fi/cites/matkailijat
Metsästettävät CITES-lajit ymparisto.fi/cites/metsastajat
CITES-monikertaluvat ymparisto.fi/cites/monikertaluvat
Ohje CITES-luvan ja EU-todistuksen hakemiseksi ymparisto.fi/cites/ohje
Papukaijat ja CITES-luvat ymparisto.fi/cites/papukaijat
CITES-puulajit ymparisto.fi/cites/puulajit
Puulajeja koskevat CITES-sääntelyn muutokset 2019 ymparisto.fi/cites/puulajisaantelynmuutokset2019
Rajanylityspaikat CITES-lajien tuonnissa ja viennissä ymparisto.fi/cites/rajanylityspaikat
CITES-lupamenettelystä vapautetut tieteelliset laitokset ymparisto.fi/cites/tieteellisetlaitokset
Fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselykaavakkeet ymparisto.fi/fkaasukyselyt
Itämeri-havainnointikoulutuksen tietopaketti ymparisto.fi/havainnot/itameri-koulutus
Raportointi meritse kuljetettavien vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottamisesta (HNS-raportointi) ymparisto.fi/hns
Jätteiden kansainväliset siirrot ymparisto.fi/kvjatesiirrot
Ympäristöhallinnon lomakkeet ymparisto.fi/lomakkeet
Lupa luontodirektiivin liitteessä IV mainitun kasvinlajin yksilöiden hallussapitoon, kuljetukseen ja kaupalliseen käyttöön ymparisto.fi/luontodirektiivinkasviluvat
Lupa rauhoitettujen eläinten häirintään, pyyntiin tai tappamiseen ymparisto.fi/rauhoitettulajipoikkeus
Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti ymparisto.fi/luvat
Kiellettyjen tai ankarasti säädeltyjen kemikaalien vienti-ilmoitusmenettely (PIC) ymparisto.fi/pic
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Kainuu ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/kainuu
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Pohjois-Pohjanmaa ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/pohjois-pohjanmaa
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Uusimaa ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/uusimaa
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Varsinais-Suomi ja Satakunta ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/varsinais-suomi-ja-satakunta
Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ymparisto.fi/pimailmoitus
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset ymparisto.fi/pimapaatokset
Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi SOVA ymparisto.fi/sova
TYVI-palvelut ymparisto.fi/tyvi
Uusiutuvan energian lupaneuvonta ymparisto.fi/uusiutuvanenergianlupaneuvonta
Valvonta- ja kuormitustietolomakkeet - VAHTI ymparisto.fi/vahti-lomakkeet
Mieslahden kaivoksen valvonta-asioita, Paltamo ymparisto.fi/valvonta/mieslahdenkaivos
Sotkamo Silverin valvonta-asioita, Sotkamo ymparisto.fi/valvonta/sotkamosilver
Terrafamen ent. Talvivaaran valvonta-asioita - Kainuu ja Pohjois-Savo ymparisto.fi/valvonta/terrafame
Rahoitus ja avustukset ymparisto.fi/vesihuoltoavustus
Yhteystiedot ymparisto.fi/yhteystiedot
Ympäristölupien valvonta - Kainuu ymparisto.fi/ymparistolupienvalvonta/kainuu
Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset - Kainuu ymparisto.fi/ysl/paatokset/kainuu
Ympäristönsuojelulain mukaiset muut päätökset - Uusimaa ymparisto.fi/ysl/paatokset/uusimaa

Asuminen ja rakentaminen

Asukasbarometri ymparisto.fi/asukasbarometri
Asuminen ymparisto.fi/asuminen
Rakennuksen energiatodistus ymparisto.fi/energiatodistus
Kiinteistön jätevesien käsittely ymparisto.fi/hajajatevesi
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyviä kysymyksiä ymparisto.fi/hajajatevesi/ukk
Haja-asutuksen jätevesineuvonta ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta
Hulevesien hallinnan kehittäminen ymparisto.fi/hulevedet
Vedenhankinta kaivosta ymparisto.fi/kaivot
Kaivoveden analyysitulkki ymparisto.fi/kaivot/analyysitulkki
MunPutsari ymparisto.fi/munputsari
SYKEn puhdistamosivusto ymparisto.fi/puhdistamosivusto
Rakentaminen ymparisto.fi/rakentaminen
Hajajätevesien YSL:n mukaiset siirtymäaika-alueet ymparisto.fi/satametria
Vesihuoltotulkki ymparisto.fi/vesihuoltotulkki

Elinympäristö ja kaavoitus

Elinympäristö ja kaavoitus ymparisto.fi/elinymparistojakaavoitus
Euroopan rakennusperintöpäivät ymparisto.fi/erp
Kaupan tietopankki ymparisto.fi/kaupantietopankki
Kaupunki-maaseutu -luokitus ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus
Ilmastokestävä kaavoitus –tarkistuslista ymparisto.fi/kilva
Eläköön rakennus! Uusi käyttötarkoitus - uusi elämä ymparisto.fi/rakennusperintopaivat2013/pohjois-pohjanmaa
Yhdyskuntarakenteen indikaattorit ymparisto.fi/yhdyskuntarakenneindikaattorit
Yhdyskuntarakenteen seurannan tietojärjestelmä ymparisto.fi/ykr
KARA - Kaupunkirakenteen kehityspiirteiden tutkimusverkosto ymparisto.fi/ykr/kara
Tuulivoimaneuvonta ymparisto.fi/tuulivoimaneuvonta

Kartat ja tilastot ml. ympäristön tila

Ilman epäpuhtaudet - Uusimaa ymparisto.fi/ilmanepapuhtaudet-uusimaa
Ilmastonmuutos ja energia - Uusimaa ymparisto.fi/ilmastonmuutos-uusimaa
Luonnon monimuotoisuus - Uusimaa ymparisto.fi/luonnonmonimuotoisuus-uusimaa
Luonnonvarat - Uusimaa ymparisto.fi/luonnonvarat-uusimaa
Tietojärjestelmät ja -aineistot ymparisto.fi/tietojarjestelmat
Vesihuoltolaitosten raportit ymparisto.fi/vesihuoltolaitokset
Makea vesi ja meri - Uusimaa ymparisto.fi/vesi-uusimaa
Vihreä talous - Uusimaa ymparisto.fi/vihreatalous-uusimaa
Yhdyskuntarakenne - Uusimaa ymparisto.fi/yhdyskuntarakenne-uusimaa
Ympäristön tilan indikaattorit ymparisto.fi/ymparistontila
Ympäristön tila Suomessa 2017 ymparisto.fi/ymparistontila2017
Ympäristön tila Suomessa 2013 ymparisto.fi/ymparistontila2013
Ympäristön tila Suomessa 2008 ymparisto.fi/ymparistontila2008
Ympäristön tila 2013 Etelä-Pohjanmaa ymparisto.fi/ymparistontila2013/etelapohjanmaa
Ympäristön tila 2013 Etelä-Savo ymparisto.fi/ymparistontila2013/etela-savo
Ympäristön tila 2013 Häme ymparisto.fi/ymparistontila2013/hame
Ympäristön tila 2013 Kaakkois-Suomi ymparisto.fi/ymparistontila2013/kaakkois-suomi
Ympäristön tila 2013 Kainuu ymparisto.fi/ymparistontila2013/kainuu
Ympäristön tila 2013 Keski-Suomi ymparisto.fi/ymparistontila2013/keski-suomi
Ympäristön tila 2013 Lappi ymparisto.fi/ymparistontila2013/lappi
Ympäristön tila 2013 Lounais-Suomi ymparisto.fi/ymparistontila2013/lounais-suomi
Ympäristön tila 2013 Pirkanmaa ymparisto.fi/ymparistontila2013/pirkanmaa
Ympäristön tila 2013 Pohjois-Karjala ymparisto.fi/ymparistontila2013/pohjoiskarjala
Ympäristön tila 2013 Pohjois-Pohjanmaa ymparisto.fi/ymparistontila2013/pohjoispohjanmaa
Ympäristön tila 2013 Pohjois-Savo ymparisto.fi/ymparistontila2013/pohjoissavo
Ympäristön tila 2013 Uusimaa ymparisto.fi/ymparistontila2013/uusimaa

Kulutus ja tuotanto sekä Ilmasto ja ilma

Paras tekniikka BAT ymparisto.fi/bat
Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu ymparisto.fi/elsu
Ympäristöjärjestelmät ja johtaminen ymparisto.fi/emas
Fluoratut kasvihuonekaasut ymparisto.fi/fkaasut
Käyttörajoitukset ja kiellot ymparisto.fi/fkaasut/kiellot
Kestävät laitehankinnat ymparisto.fi/fkaasut/laitehankinnat
Laitteen omistajan velvollisuudet ymparisto.fi/fkaasut/omistaja
F-kaasut yritystoiminnassa ymparisto.fi/fkaasut/yritys
Ilmasto ja ilma ymparisto.fi/ilmastojailma
Kulutus ja tuotanto ymparisto.fi/kulutusjatuotanto
Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Uusimaa ymparisto.fi/luvantarkistaminenBAT/uusimaa
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (NMVOC) ymparisto.fi/nmvoc
Otsoni- ja F-kaasuasetusten valvonta ja lomakkeet ymparisto.fi/ODSFkaasuvalvontaohje
Otsonikerroksen suojelu ymparisto.fi/otsonikerros

Pilaantuneet alueet Suomessa

ymparisto.fi/pilaantuneetalueetsuomessa
Pilaantuneet maa-alueet ymparisto.fi/pima
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen kokeiluhanke ymparisto.fi/pimakokeiluhanke
Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP) ymparisto.fi/pop
Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen ymparisto.fi/POSKI
Tuottajavastuu jätehuollossa ymparisto.fi/tuottajavastuu

Luonto

Geologiset muodostumat ymparisto.fi/geologisetmuodostumat
Ilmoita luontohavaintosi ymparisto.fi/havainnot
Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ymparisto.fi/helmiohjelma
Helmi-ohjelman toimeenpano – Pohjois-Savo ymparisto.fi/helmiohjelma/pohjois-savo
Helmi-ohjelman toimeenpano - Varsinais-Suomi ja Satakunta ymparisto.fi/helmiohjelma/varsinais-suomi-ja-satakunta
Jokamiehenoikeudet ymparisto.fi/jokamiehenoikeudet
Kuntien arvokkaat luontotyypit ymparisto.fi/kuntienluontotyypit
Lajit ymparisto.fi/lajit
Lajien esittelyt: luontodirektiivin lajit ymparisto.fi/lajiesittelyt
Luonto ymparisto.fi/luonto
Luontodirektiivin lajiraportit ymparisto.fi/luontodirektiivinlajiraportit
Luontodirektiivin luontotyyppiraportit ymparisto.fi/luontodirektiivinluontotyyppiraportit
Luontotyypit ymparisto.fi/luontotyypit
Luontotyyppien esittelyt: luontodirektiivin luontotyypit ymparisto.fi/luontotyyppiesittelyt
Luontotyyppien uhanalaisuus ymparisto.fi/luontotyyppienuhanalaisuus
Kansainvälinen maisemapäivä

ymparisto.fi/maisemapaiva

Merimetsoseuranta ymparisto.fi/merimetsoseuranta
Metsälajien esittelyt ymparisto.fi/metsalajiesittelyt
Suomen Natura 2000 -alueet ymparisto.fi/NATURA
Pyhäjärven luontokokonaisuus ja Pyhäjärven tikkametsät -Natura-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma ymparisto.fi/natura/karjalanpyhajarvi
Maatalousympäristön päiväperhosseuranta ymparisto.fi/paivaperhosseuranta
Valtakunnallinen perinnebiotooppien inventointi 2019–2021 ymparisto.fi/perinnebiotooppieninventointi
Suomen lajien Punainen lista 2019 ymparisto.fi/punainenlista
Lintujen ja nisäkkäiden punaiset listat 2015 ymparisto.fi/punainenlista/2015linnutjanisakkaat
Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma 2009-2016 ymparisto.fi/putte
Suomen paras maisemahanke -kilpailu ymparisto.fi/suomenparasmaisemahanke
Valkoposkihanhien seuranta ymparisto.fi/valkoposkihanhienseuranta

Teemasivustot

Valtakunnallisten toimintatapojen kokeiluhanke

ymparisto.fi/avielykokeiluhanke

Biotalouden keinoin kohti ilmastokestävyyttä ymparisto.fi/bilke
Envibase ymparisto.fi/envibase
iQwtr - jokaisen vedenlaatumittari ymparisto.fi/envibase/iqwtr
Ervi Oulujoella ymparisto.fi/ervi
FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet ymparisto.fi/freshabit-lounais-suomi
FRESHABIT LIFE IP Pohjanmaan joet ymparisto.fi/freshabit-pohjanmaa
Ikääntyneiden asuminen ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen
Kansalaishavainnot ymparisto.fi/kansalaishavainnot
Ympäristökasvatuksen alueelliset yhteistyöryhmät ymparisto.fi/kasvatusyhteistyo
KEKO - Kaavoituksen ekolaskuri ymparisto.fi/keko
Kestävää ravinteiden käsittelyä biokaasuntuotannossa ymparisto.fi/kestavabiokaasutuotanto
Kipsin levitys Saaristomeren valuma-alueen pelloille - KIPSI ymparisto.fi/kipsinlevitys
Kokemäenjoki-LIFE 2006 - 2012 ymparisto.fi/kokemaenjokilife
Maatalouden vesiensuojelun kohdentaminen (KOTOMA) ymparisto.fi/kotoma
Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan, kymPOVERI ymparisto.fi/kympoveri
Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 ymparisto.fi/lantisensuomenvesihuoltostrategia2050
Elinympäristön tietopalvelu Liiteri ymparisto.fi/liiteri
Loimijoki ymparisto.fi/loimijoki
Lounais-Suomi sopeutuu muuttuvassa ilmastossa voimistuvaan kuivuuteen - LOSSI ymparisto.fi/lossi
Lounais-Suomen vedet ymparisto.fi/lounaissuomenvedet
Maisemat Ruotuun (MARU) ymparisto.fi/maisematruotuun
Natureship - Itämeren rannikkoalueiden integroitu suunnittelu ja luonnonhoito ymparisto.fi/natureship
Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria ymparisto.fi/pohjois-pohjanmaanympa
ristohistoria
Tervetuloa Pro Saaristomeri -ohjelman verkkosivuille! ymparisto.fi/prosaaristomeri
Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa) -hanke ymparisto.fi/raha
Ravinneneutraali kunta 2015 - 2016 ymparisto.fi/ranku
Ravinteet satoon – Vesistöt kuntoon (RAVI) ymparisto.fi/ravi
Ruoko ymparisto.fi/ruoko
Ruovikoiden ravinteet peltoon - maan rakenne puhtaasti kuntoon 2015-2017 ymparisto.fi/ruokopelto
SAAVI - Saarenjärven ravinteiden keräämisen yhteistyö- ja ylläpitohanke 2017-2019 ymparisto.fi/saavi
Satasuo - Satakunnan soiden moninaiskäyttöselvitys ymparisto.fi/satasuo
Satavesi - Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi ymparisto.fi/satavesi
SEABASED - uusia keinoja meren sisäisen kuormituksen vähentämiseksi ymparisto.fi/seabased
TEHO Plus 2011 - 2013 ymparisto.fi/tehoplus
Uudenmaan kalateitä ymparisto.fi/uudenmaankalatiet
Vaikuta vesiin ymparisto.fi/vaikutavesiin
Merenhoito ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito
VELHO 2011 - 2014 ymparisto.fi/velho
VELMU - Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma ymparisto.fi/velmu
Valtakunnallinen rakennettujen jokien vaelluskalafoorumi ymparisto.fi/vaelluskalafoorumi
Vieraslajit kuriin (VIKURI) -hanke ymparisto.fi/vikuri

Vesi ja meri

Tulvariskien alustava arviointi, hulevesitulvat ymparisto.fi/hulevesitulvat
Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä ymparisto.fi/Ikaalistenreitti
Mikä on Itämeren tila ymparisto.fi/itamerentila
Kattojen lumikuorma ymparisto.fi/kattojenlumikuorma
Visio Kokemäenjoen vesistöalueelle ymparisto.fi/kokemaenjokivesistovisio
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue (Läntinen vesienhoitoalue) ymparisto.fi/lantinenvesienhoitoalue
Levätilanne ymparisto.fi/levätilanne
Mallasveden juoksutukset ymparisto.fi/mallasvedenjuoksutus
Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö

ymparisto.fi/merenhoidonsuunnittelu

Meri ymparisto.fi/meri
Ojitustoimitus ymparisto.fi/ojitustoimitus
Padot ja patoturvallisuus ymparisto.fi/patoturvallisuus
Patoturvallisuusopas ymparisto.fi/patoturvallisuus/opas
Pintavesien ekologinen tila ymparisto.fi/pintavesientila
Vesitilanne - pohjaveden korkeus ymparisto.fi/pohjavedenpinnankorkeus
Pohjaveden suojelu ymparisto.fi/pohjavesi ja
ymparisto.fi/pohjavedensuojelu
Pohjaveden suojelu - esitteet ymparisto.fi/pohjavedensuojelu/esitteet
Säännöstely ymparisto.fi/saannostely
Kauvatsanreitin säännöstely ymparisto.fi/saannostely/kauvatsanreitti
Kokemäenjoen vesistöalueen säännöstely ymparisto.fi/saannostely/Kokemaenjoki
Pielisen juoksutuksen kehittämishanke ymparisto.fi/saannostely/pielinen
Urjalan säännöstelyt ymparisto.fi/saannostely/urjala
Tulvariskien hallinnan suunnittelun materiaalia ymparisto.fi/trhs-materiaalit
Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Hamina-Kotka
Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Helsinki-Espoo
Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Iijoki
Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Ivalojoki
Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Kalajoki
Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

ymparisto.fi/trhs/kemi

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Kemijoki
Kiiminkijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Kiiminkijoki
Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Kokemaenjoki
Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Kymijoki
Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Kyronjoki
Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Laihianjoki
Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Lapuanjoki
Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

ymparisto.fi/trhs/lapvaarti

Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/lapvaartin-isojoki
Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Loviisa
Tulvariskien hallinnan suunnittelu - Pohjois-Pohjanmaa ymparisto.fi/trhs/pohjois-pohjanmaa
Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/pyhajoki
Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämissuunnitelma ymparisto.fi/trhs/siikajoki
Tornionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Tornionjoki
Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Turku-Raisio-Naantali-Rauma
Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Uskelanjoki
Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ymparisto.fi/trhs/Vantaanjoki
Tulvariskien hallinnan indikaattorit ymparisto.fi/tulvaindikaattorit
Tulvakarttoja ymparisto.fi/tulvakartat
Miten varaudun tulviin ja mitä teen tulvatilanteessa? ymparisto.fi/tulvaohjeet
Tulvaryhmät ymparisto.fi/tulvaryhmat
Tulviin varautuminen ymparisto.fi/tulvat
Vesitilanne ja ennusteet ymparisto.fi/tulvatilanne
Vesi ymparisto.fi/vesi
Vesienhoitoalueet ymparisto.fi/vesienhoitoalue
Kemijoen vesienhoitoalue ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kemijoki
Osallistuminen vesienhoitoon (Kemijoki) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kemijoki/osallistuminen

Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset (Kemijoki)

ymparisto.fi/vesienhoitoalue/kemijoki/suunnitelmat

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue (Läntinen vesienhoitoalue) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kokemaenjoki-Saaristomeri-Selkameri

Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset (Kokemäenjoki-Saaristomeri-Selkämeri)

ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kokemaenjoki-Saaristomeri-Selkameri/suunnitelmat

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Kymijoki-Suomenlahti
Osallistuminen vesienhoitoon (Kymijoki-Suomenlahti) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/kymijoki-suomenlahti/osallistuminen
Selvitykset ja suunnitelmat (Kymijoki-Suomenlahti)

ymparisto.fi/vesienhoitoalue/kymijoki-suomenlahti/suunnitelmat

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue (Läntinen vesienhoitoalue) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/lantinen
Osallistuminen vesienhoitoon (Läntinen vesienhoitoalue) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/lantinen/osallistuminen
Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Oulujoki-Iijoki
Osallistuminen vesienhoitoon (Oulujoki-Iijoki) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/oulujoki-iijoki/osallistuminen
Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset

ymparisto.fi/vesienhoitoalue/
oulujoki-iijoki/suunnitelmat

Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesienhoitoalue ymparisto.fi/vesienhoitoalue/
Teno-Naatamojoki-Paatsjoki
Osallistuminen vesienhoitoon (Teno, Näätämöjoki ja Paatsjoki) ymparisto.fi/vesienhoitoalue
/Teno_Naatamojoki_ja_Paatsjoki/osallistuminen
Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset (Teno, Näätämöjoki ja Paatsjoki)

ymparisto.fi/vesienhoitoalue/
Teno-Naatamojoki-Paatsjoki/suunnitelmat

Tornionjoen vesienhoitoalue ymparisto.fi/vesienhoitoalue/Tornionjoki
Osallistuminen vesienhoitoon (Tornionjoki) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/
Tornionjoki/osallistuminen

Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset (Tornionjoki)

ymparisto.fi/vesienhoitoalue/tornionjoki/suunnitelmat
Vuoksen vesienhoitoalue ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi
Osallistuminen vesienhoitoon (Vuoksi) ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi/osallistuminen
Vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset (Vuoksi)

ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi/suunnitelmat

Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö ymparisto.fi/vesienhoito
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa ymparisto.fi/vesienhoito/
Etela-PohjanmaaPohjanmaaKeski-Pohjanmaa
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Etelä-Savo ymparisto.fi/vesienhoito/etela-savo
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Häme ymparisto.fi/vesienhoito/hame
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Kaakkois-Suomi ymparisto.fi/vesienhoito/kaakkois-suomi
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Kainuu ymparisto.fi/vesienhoito/kainuu
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Keski-Suomi ymparisto.fi/vesienhoito/keski-suomi
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Lappi ymparisto.fi/vesienhoito/lappi
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Varsinais-Suomi ja Satakunta ymparisto.fi/vesienhoito/lounais-suomi
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pirkanmaa ymparisto.fi/vesienhoito/pirkanmaa
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Karjala ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-karjala
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Pohjanmaa ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-pohjanmaa
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Savo ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-savo
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö Uudellamaalla ymparisto.fi/vesienhoito/uusimaa
Vesienhoidon suunnitteluopas ymparisto.fi/vesienhoito/opas
Vesienhoidon suunnitelmat, ohjelmat sekä koosteet ja arvioinnit ymparisto.fi/vesienhoito/suunnitelmat
Pintavesien ekologinen tila ymparisto.fi/vesienlaatu
Vesihuolto ymparisto.fi/vesihuolto
Vesistöjen kunnostus ja hoito ymparisto.fi/vesikunnostus
Vesistöennusteet vesistöalueittain ymparisto.fi/vesistoennusteet
Vesitilanne ja ennusteet ymparisto.fi/vesitilanne
Visio Kokemäenjoen vesistöalueelle ymparisto.fi/vesivisio2050

Muut

Vesikartta - Vesienhoidon karttapalvelu paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta
Vesihuoltolaitostietojärjestelmä (VEETI) ymparisto.fi/veeti
Julkaistu 2.8.2022 klo 13.58, päivitetty 3.2.2023 klo 10.12